Shima Takeda Matt Poon


Shima Takeda (violin) and Matthew Poon (piano)